𝚶𝚫𝚮𝚪𝚰𝚬𝚺 𝚷𝚸𝚶𝚺𝚻𝚨𝚺𝚰𝚨𝚺 𝚻𝚶𝚼 𝚬𝚶.𝚫.𝚼. 𝚱𝚨𝚻𝚨 𝚻𝚮 𝚫𝚰𝚨𝚸𝚱𝚬𝚰𝚨 𝚱𝚨𝚯𝚨𝚸𝚰Σ𝚳𝛀𝚴 𝚳𝚬𝚻𝚨 𝚨𝚷𝚶 𝚷𝚼𝚸𝚱𝚨𝚪𝚰𝚬𝚺 – 𝚨𝚷𝚶 𝚻𝚮𝚴 𝚬𝚰𝚺𝚷𝚴𝚶𝚮 𝚱𝚨𝚷𝚴𝚶𝚼 𝚺𝚬 𝚷𝚬𝚸𝚰𝚷𝚻𝛀𝚺𝚮 𝚷𝚼𝚸𝚱𝚨𝚪𝚰𝚨𝚺