ΣΥΝΤΗΡΗΣH ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020-2021

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13-08-2021 ημέρα Παρασκευή Ώρα λήξης ορίζεται η 10:00 π.μ

Η δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. θα φτάσει στο ποσό των 2.400.000,00€
που διαχωρίζεται σε:
1.  στο αρχικό έργο, ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ
2. το δικαίωμα προαίρεσης ποσού 1.200.000,00 € με το ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΕΡΩΝ

ΑΕΕΚ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ESY. ASFALTOSTROSEIS

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΔΙΑΚ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΠΕΡ. ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ESPD-REQUEST