ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “Συντήρηση Διδακτηρίων 2024-2025 Δήμου Αλεξανδρούπολης ’’

www.promitheus.gov.gr (Α/Α 207292 αριθμός συστήματος)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/05/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ