Συνοπτικός διαγωνισµός «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης »,

Συνοπτικός  διαγωνισµός  µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, η υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης »,

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.520,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπ/σµός χωρίς Φ.Π.Α.: € 48.000,00, Φ.Π.Α. : 11.520,00).

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αλεξανδρούπολης (Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος όροφος, Αλεξανδρούπολη) την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100) έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΣΦΗΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΦΗΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ