Συμφωνία Πλαίσιο Τμήμα 9. Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ   12.046,00

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   4-7-2023 και ώρα 12.00 μμ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-7-2023  και ώρα 9.00 π.μ

espd-request-v2 (12)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23PROC012923092 ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 672ΙΩΨΟ-ΔΛΕ 23PROC012923218

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ 6Ζ5ΠΩΨΟ-ΡΔΨ 23PROC012902262