ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19492/7-6-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ  ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

Σας ενημερώνουμε ότι για την ειδικότητα των Ομαδαρχών πέραν των προσόντων που αναγράφονται στην αριθ. 39272/12-4-2023 (ΦΕΚ 2488/Β’/18-4-2023) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» ίσχύουν  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, για όλες τις ειδικότητες έως και τις 16-6-2023 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ.Δημοκρατίας 306, Ταχ. Κωδ. 681 32 Αλεξανδρούπολη. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19492/7-6-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚH ΕΞΟΧH – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣH ΜΑΚΡΗΣ 2023

Π.Δ.-85-14.12.2022-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ