Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 του Δήμου Αλεξανδρούπολη από Ορκωτό – Λογιστή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 27/5/2022

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 3/6/2022