Προσωρινά αποτελέσματα για χορήγηση θέσεων παραγωγών πωλητών, σε υφιστάμενους αδειούχους παραγωγούς που κατέχουν θέσεις χωρίς διοικητική πράξη, στη Λαϊκή Δήμου Αλεξ/πολης, (άρθρο 66 του Ν.4849/21)-2ο Πρακτικό Επιτροπής Άρθρου 66