ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τρία (3) άτομα ΔΕ Ναυαγοσώστες/στριες πισίνας.

Υποβολή αιτήσεων από 10-9-2021 έως 20-9-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 681 32 Αλεξανδρούπολη

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ2 Δ.Ε,  Υ.Ε

Ανακοίνωση ΣΟΧ3-2021

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 10-06-2021