ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ -ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (47) ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ  ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 8-6-2023 έως και τις 14-6-2023 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ.Δημοκρατίας 306, Ταχ. Κωδ. 681 32 Αλεξανδρούπολη. 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΔ 85/14.12.2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο ΠΔ 85/2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ , το οποίο αναφέρει τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ειδικότητα.