ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι

έξι(26) άτομα για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, το παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών και το Τμήμα Εικαστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων από 30-8-2022 έως 8-9-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ.

Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ