ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Πρόσληψη δύο (2) παιδιάτρων και ενός (1)  Γενικής Ιατρικής ( εν ελλείψει  Παθολογίας)με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ