ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 2021

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να προσλάβει υδρονομείς άρδευσης.

Υποβολή αιτήσεων από 6-5-2021 έως 13-5-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ