ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΜΕ  ΣΥΜΒΑΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ  ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ (5)  ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14528/10-5-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  .

Η  ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (αρ. πρωτ. 14528/10-5-2022)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ   ΔΗΜΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,       Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306,  1ος  ΟΡΟΦΟΣ,  ΓΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟ 11-5-2022 ΕΩΣ 17-5-2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ