ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “WRESTLE” της ΔΕΥΑΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ Ε Υ Α Α ) σας προσκαλεί στην ενημερωτική

διαδικτυακή εκδήλωση του έργου με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα –– “WRESTLE“ », του

Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Greece Bulgaria 2014 2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος

 

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας για την

παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. μ., μέσω της πλατφόρμας zoom

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ