ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ​​​​ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ Αλεξανδρούπολη​​ 08-12-2022​​ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​​​ Αριθμός Πρωτοκόλλου​​ :​​ 6741

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ (ΔΕΥΑΑ)

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ ​​ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ​​ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ​​ 

ΑΦΜ:​​ 090072434-​​ Δ.Ο.Y.:​​ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

E-mail:​​ deyaaoik@otenet.gr​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Ταχ. Δ/νση  ​​​​ :​​ Δ. Σολωμού 24-  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 68132-Αλεξανδρούπολη  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Πληροφορ. ​​ : ​​ Ταρσούδη​​ Ερασμία ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Τηλέφωνο  ​​​​ :​​ 25510 34233​​ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της​​ Δ.Ε.Υ.Α.​​ Αλεξανδρούπολης, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80.

2. Τις​​ διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011.

3. Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

4.​​ Την υπ’αριθμ.​​ 206/06-12-2022​​ Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΑ​​ (ΑΔΑ:ΩΣΙ2ΟΡΝΗ-5ΟΜ)

5.Τον Ν.4412/2016

6. Τις​​ διατάξεις​​ του άρθρου 7 του Ν.4483/2017

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών.

  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου​​ της χρήσης​​ 2022​​ της​​ ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης, από δύο (2) ​​ Ορκωτούς​​ ​​ Ελεγκτές​​ -​​ Λογιστές.

  • Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης (Δ.​​ Σολωμού 24​​ -​​ 68132​​ Αλεξανδρούπολη).

  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα ​​ του ελέγχου, θα είναι η​​ παράδοση​​ έκθεσης​​ του ​​ διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης​​ 2022​​ υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά​​ που πρέπει να κατατεθούν​​ είναι:

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες​​ ​​ θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,​​ καθώς και​​ ​​ τα ονοματεπώνυμα​​ και τους ΑΜ ΣΟΕΛ​​ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ​​ ελέγχου.

β).Οικονομική Προσφορά. ​​​​ 

γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας​​ ή​​ και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.​​ Η τήρηση​​ των στοιχείων που αποστέλλονται​​ ​​ θα είναι εμπιστευτική.​​ 

δ) Χορήγηση βεβαίωσης περί μη πειθαρχικής καταδίκης στους ορκωτούς ελεγκτές. Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 απαιτούνται: α) Ασφαλιστική Ενημερότητα, β) Φορολογική Ενημερότητα γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016.

Υπεύθυνη δήλωση​​ του Ν. 1599/1986, που να δηλώνει ότι: δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτηση συμμετοχής: α) τρείς (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβιάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρείς (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβιάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή επαγγελματικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Καταστατικό Εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά​​ μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται​​ ​​ μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη​​ «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»​​ , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα​​ κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:​​ Διον. Σολωμού​​ 24 68132​​ Αλεξανδρούπολη, έως και​​ την​​ 23η​​ Δεκεμβρίου​​ 2022,​​ ημέρα​​ Παρασκευή​​ και​​ ώρα 14.00. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ΔΕΥΑΑ,​​ μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν​​ εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών​​ και της οικονομικής​​ προσφοράς,​​ από τους υπαλλήλους του τμήματος Προμηθειών (Δ.Κ & Σ.Γ)​​ .​​ 

  • Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η​​ χαμηλότερη οικονομική προσφορά που δεν θα υπερβαίνει τα​​ 3.000,00​​ ευρώ ​​ (61.90.0700) πλέον ΦΠΑ 24%​​ 720,00​​ ευρώ (54.00.2990)

  • Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, την ανάθεση, τον έλεγχο νομιμότητας και τον ορισμό, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο.

H​​ πληρωμή θα γίνει αμέσως​​ μετά την ​​ παράδοση στην ΔΕΥΑ​​ Αλεξανδρούπολης της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης​​ 2022​​ και της​​ έκδοσης του σχετικού τιμολογίου​​ και του ελέγχου των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.​​ 

 

 

 

Ο​​ Πρόεδρος​​ του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

 

Χαράλαμπος Μιχαηλίδης