ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποβολή προσφοράς – απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση της εργασίας: Συλλογή & διαχείριση ογκωδών Αστικών στερεών αποβλήτων – μεταφορά & διαχείριση ΑΕΚΚ Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ  37.195,52 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   02/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ