ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Πρωτοβάθμιος και Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κρίσιμων δημοτικών υποδομών Δήμου Αλεξ/πολης

Α/Α συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ :    195273

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών :   25-4-2023 και ώρα 10.00 μ.μ.

Προϋπολογισμού  60.233,99 με ΦΠΑ