ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

«Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης ,προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ”.»

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 657.807,60€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ

21PROC009520470

Espd-Request-V2