ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤA ΣΧΟΛΙΚA ΕΤH 2023-2024,2024-2025

Ποσό με ΦΠΑ

317.213,60 €

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:   14-06-2023 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  20-06-2023 και ώρα 09.00 π.μ

espd-request-v2

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ 23PROC012639872

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ 66ΗΞΩΨΟ-ΔΛ5 και ΑΔΑΜ 23PROC012639981

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ ΑΔΑ 9Μ12ΩΨΟ-6Τ6 και ΑΔΑΜ – 23PROC012636787