ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ , ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 63.718,00€ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.(72.444,42€ ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/05/2022 12:00Μ.Μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ : 13/05/2022 9:00Π.Μ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ