Προμήθεια φυτών, σπόρων γκαζόν, λιπασμάτων & φυτοπαθολογικού υλικού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 75.663,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (84.971,11 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών την  7 η Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 10η Μαρτίου και ώρα 9:00π.μ. .

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ

Διευκρίνηση Νο 1