Προμήθεια φιαλών προπανίου για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ

13.838,4 €

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:   19-06-2023 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  23-06-2023 και ώρα 09.00 π.μ

espd-request-v2 – PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ 23PROC012685537

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – έντυπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012685649 και ΑΔΑ ΡΞΥΨΩΨΟ-ΠΩΕ

προκήρυξη ΕΕ με ΑΔΑΜ 23PROC012681486 και ΑΔΑ ΩΜΗ6ΩΨΟ-ΘΙΧ