Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) με κωδικό ΟΠΣ 5029452

Ποσό με ΦΠΑ: 1.013.392,00

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   2-Δεκεμβρίου -2022 και ώρα 12.00 μ.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-Δεκεμβρίου -2022  και ώρα 9.00 π.μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)