Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 -2023 & 2024

Ποσό με ΦΠΑ 1.677.414,36 € ΜΕ ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 22-3-2022
Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 29-3-2022

Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού είναι 155301,1

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΕΕΕΣ