Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα Γηπέδων Αντισφαίρισης και Προμήθεια Εξοπλισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αλεξανδρούπολης

Συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 136.801,21€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:   27-06-2023 και ώρα 12.00 π.μ

ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  03-07-2023 και ώρα 09.00 π.μ

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012830244

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – έντυπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ χλοοτάπητας με ΑΔΑΜ 23PROC012830283 και ΑΔΑ 65Μ8ΩΨΟ-ΓΜΛ