«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025»

Προϋπολογισμού ποσού: 502.123,55 € χωρίς ΦΠΑ και ποσού: 622.633,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα Αρ. πρωτ. 32532 /30-09-2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10η / Νοεμβρίου /2022 και ώρα 12:00 μ.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   17η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.