«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) (ΚΥΑ 53361/06)-ΦΕΚ 2208/8-6-2019 αρ.43726 για χορήγηση στους εργαζομένους δικαιούχους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023-2024-2025»

Προϋπολογισμού ποσού: 502.123,55 € χωρίς ΦΠΑ και ποσού: 622.633,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής /τμήμα Αρ. πρωτ. 32532 /30-09-2022 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10η / Νοεμβρίου /2022 και ώρα 12:00 μ.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:   17η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9.00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)