Προμήθεια και Μεταφορά Αδρανών Υλικών λατομείου, Ψυχρού Ασφαλτοµίγµατος & Σκυροδέματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2024

Αρ.Πρωτ: 14126/2024

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  • Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17Η Μαίου 2024 .και ώρα 12.00μμ
  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 22α Μαϊου 2024 και ώρα 09:00 πμ

24PROC014694385 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2024

espd-request-v2 (25) ΑΔΡΑΝΗ