«Προμήθεια ΗΥ,Εκτυπωτών ,Tablets και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών στα πλαίσια του έργου “Εκσυγχονισμός των ΚΕΠ » σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0(κωδικός δράσης 16780/Άξονας 2.2) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προϋπολογισμού μελέτης : 43.152,00 € με ΦΠΑ

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  16η  Ιανουαρίου   2023 και ώρα  12 μ.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την  22α  Ιανουαρίου 2023    και ώρα  9:00  π.μ

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2

Διευκρίνηση  Νο 1

Διευκρίνηση Νο 2