Προμήθεια εξοπλισμού , κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ  132.494,00 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   30-8-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  5-9-2022  και ώρα 9.00 π.μ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΑΡ ΠΡΩΤ 23298

ΕΕEΣ (pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ 23304