Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ   92.504,00 ευρώ

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   28-3-2022 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  1-4-2022  και ώρα 9.00 π.μ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΘΞΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΕΕΕΣ