Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Αλεξ/πολης και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2024-2025-2026 (για 24 μήνες) μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  : 1.092.263,53€ ΜΕ ΦΠΑ

Kαταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών :   11/06/2024  και ώρα 12:00μμ

Γίνεται χρήση συντετμημένων προθεσμιών, -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 245/2024 ΑΔΑ: ΡΒΣ0ΩΨΟ-72Ο , με την οποία αποφασίστηκε ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal

  • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», :  14/06/2024 και ώρα 14:00μμ

 

24PROC014812302 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2024 2025 2026

68ΜΓΩΨΟ-ΙΕΗ 24PROC014812839 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2 (26) ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ