Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Αλεξανδρούπολης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 130.918,97 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

(162.316,52 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.)

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9η  Μαίου 2024   και ώρα .12.00μμ[1]
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal
  • Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θ απραγματοποιηθεί  την 15η Μαϊου 2024 και ώρα 09.00πμ

[1]        Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου νόμου.

 

24PROC014608397 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

espd-request-v2 (23)