Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ ΠΕΠΛΟΥ»

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α 202197 αριθμός συστήματος) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.alexpolis.gr (προκηρύξεις-διαγωνισμοί).

002πΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

003π.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ