Πολυκοινωνικό: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου χρόνου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ  31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2022

ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΔΑ—969ΗΟΚ9Β-ΜΚ8