ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ -ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 5807/29-08-2022 ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ