ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ