ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΗΚΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΟΧ2/2022 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΟΧ2/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΟΧ2/2022

ΠΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΟΧ2/2022

ΠΙΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΟΧ2/2022