ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 4412/2016)

Ορίζεται ως νέα ημερομηνία ημερομηνίας λήξης προσφορών η Τετάρτη 26

Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00μμ    και ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης

προσφορών η 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 Παράταση ΚΟΙΝΣΕΠ 6ΚΧΥΟΚ9Β-ΩΚΙ