Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και οριοθέτηση αυτών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2023&2024

Ποσό με ΦΠΑ  1.515.136,66 €

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   26-1-2023 και ώρα 12.00 π.μ

Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  31-1-2023  και ώρα 9.00 π.μ

22PROC011851199 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ