Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης, εγκατάστασης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πολυμηχανημάτων

Προϋπολογισμού μελέτης : 70.968,92 €

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13.01.2023 και ώρα 12.00μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19.01.2023 και ώρα 9.00πμ

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

espd-request-v2