ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Α) ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΞΗΣ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΚΩΔ 103,   ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ)

ΚΩΔ.104  ΚΑΙ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105 ,

Β) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΚΩΔ.104  ΚΑΙ  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 105

Γ) ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Γ΄ ή  C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB), ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ( ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) 1ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ( ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ- ΧΕΙΡΑΜΑΞΞΑ- ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΩΔ 103, 104, 105 (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 102 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (2)

ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)