ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε ότι, εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις 17-12-2020 της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/40477/15-12-2020 του Δήμου μας σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, στις ημερήσιες εφημερίδες του νομού Έβρου «Ελεύθερη Θράκη» και «Γνώμη» και της ανάρτησης της ανωτέρω Ανακοίνωσης και του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 2-12-2019 του ΑΣΕΠ, στις 17-12-2020, α) στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας και β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλεξανδρούπολης www.alexpolis.gr, ΔΕΝ έχει υποβληθεί καμία αίτηση υποψηφίου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proslipsis@alexpolis.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.