Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: ΨΟΩΝΩΨΟ-ΒΒΛ)