Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: Ω5ΤΣΩΨΟ-9ΥΜ)