Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΑΔΑ: 9Μ41ΩΨΟ-ΛΟ4)