ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης , αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών , με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων ραμπών και WC ΑΜΕΑ στα σχολεία του Δήμου. Κατά τη μελέτη ακολουθήθηκαν οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ και η ισχύουσα νομοθεσία. Οι επεμβάσεις αφορούν την κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων και στους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε ανακατασκευή υπαρχόντων. Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 360.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 202235

02 – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

01 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ