ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195574

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 08-03-2023 ώρα 11:00 π.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-03-2023 ώρα 11:00 π.μ

Προϋπολογισμός : 7.180.500,00 με Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων ” της πύλης promitheus.gov.gr (Α/Α: 195574)