Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την :’’ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ευρώ  (200.000,00€) άνευ του Φ.Π.Α. 24%. 

Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.