Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την :’’Ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε’’

Προϋπολογισμός έργου διακόσιες χιλιάδες ευρώ  (200.000,00€) χωρίς  το Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσης περίληψης στον ημερήσιο τοπικό τύπο η 19.02.2024.

o     Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών στο πρόγραμμα ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06/03/2024, και ώρα 12:00π.μ

o     Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/03/2024, και ώρα 10:00 π.μ

Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

Δικαίωμα Συμμετοχής: α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα β) κράτος – μέλος της ένωσης γ) κράτος μέλος του Ευρωπαικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ ) δ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.

Εγγυήσεις: α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής(σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV), ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) .

Το σχετικό τεύχος της υπ. Αριθμ. 01/2024  Διακήρυξης  θα αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’ & στο Δήμο : www.alexpolis.gr  & στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ&ΕΣΗΔΗΣ στο: (e.procurement.gov.gr) στις 20.02.2024. .( Αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ :345517 )

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά 9:00-13:00 από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤ ALL OKfile-20